fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Headline Communication b.v. met betrekking tot opdrachten:

Het betreft de Algemene Voorwaarden Headline, van toepassing op enerzijds de website www.Headline.nl, anderzijds de mondeling of schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Headline Communication B.V. hierna te noemen “Headline”.

KVK 33215403

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Headline van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes van Headline, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Headline kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur.
 2. Eerst door schriftelijke (email) bevestiging door Headline van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.
 3. Headline is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Headline verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
 4. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever.
 5. Headline stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, illustraties, opnames, editing, animeren, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Headline bepaalt deze uren in alle Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

Artikel 3. Reis en Verblijf

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden toegevoegd aan de eindfactuur. Voor gereden kilometers berekent Headline een vergoeding van € 0,27 per gereden km.

Artikel 4. Muziek

De door Headline geleverde muziek is rechtenvrij en kan gedurende drie jaar gebruikt worden op internet. Voor gebruik op radio en tv zijn extra vergoedingen vereist.

Artikel 5. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

Artikel 6. Betaling en Incasso

 1. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de veertien dagen of anders overeengekomen termijn(en).
 2. In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Headline op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 7. Klachten

Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 10 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk door Headline te zijn ontvangen.

Artikel 8. Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft Headline het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Headline niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel Headline als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interessen.
 2. Indien Headline bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Headline gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 9. Leveringstermijn

 1. Een door Headline opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.
 2. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Headline van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Headline op en levert daarom voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van Headline in te laten treden, Headline overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Headline aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Headline jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Headline of enige in haar onderneming werkzame personen. Headline is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever. Indien door Headline door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door Headline naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan Headline niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden. Indien Headline krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Headline aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is Headline, ter uitsluitende beoordeling van Headline, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. Headline is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houdend met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Headline zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden.

Artikel 11. Promotie

Headline behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

Artikel 12. Ontbinding

 1. Headline is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:

* de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of

* de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of

* na het sluiten van de overeenkomst Headline ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;

* de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of

* de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of * de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of * de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen. b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Headline verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Headline om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten

 1. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Headline. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Headline de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
 2. De opdrachtgevers vrijwaren Headline volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten tengevolge van door Headline ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties die door Headline gemaakt zijn, zijn Auteursrechtelijk beschermd.
 3. Headline behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 4. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
 5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Headline hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
 6. Headline heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Headline uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

Artikel 14. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken

 1. Headline zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Call Now Button